At købe hvalp hos Kennel Belsique's.

Vi vil gerne fortælle lidt om hvalpenes første tid her hos os, mens de venter på det nye liv de skal have hos deres nye ejere. Vi har en del krav som vi ønsker opfyldt af eventuelle købere og håber på forståelse og seriøsitet fra dem. 

Vi har kun en Belgisk Hyrdehund. En Groenendael, Aura på 4½ år. Hun får al den ro og stabilitet under sit svangerskab som er muligt så hun ikke oplever unødig stres , hverken i graviditeten eller i de uger hun skal passe sine hvalpe. Hun er gennemvaccineret og jævnligt behandlet for indvoldsorm. Hun vil igen få behandling mod indvoldsorm inden fødslen og hvalpene vil blive behandlet tre gange inden de rejser fra os. Hun får lov til at føde og passe sine hvalpe i huset sammen med os og hun får lov til at passe dem til de skal rejse fra hende. 
Når hvalpene er store nok til selv at spadsere rund får de adgang til en lukket gårdhave. Når hvalpene er 7 uger vil en uddannet hvalpetester komme og udføre en grundig hvalpetest på hver hvalp og der udfyldes et skema på hver hvalp. Der er ingen hvalpe der får lov til at rejse fra kennelen før de er fyldt 8 uger og hver hvalp vil meget nøje blive udvalgt efter hvalpetesten i et samråd, hvalpekøber og opdrætter imellem. Udvælgelsen finder først sted når hver hvalp er blevet hvalpetestet for man kan få et overblik over hvilken hvalp der bedst passer til hvem. Læs evt. mere om hvalpetest et andet sted på hjemmesiden. Vi ser meget gerne at hvis man er interesseret i en hvalp sørger for at besøge os inden hvalpene er født da vi gerne vil udse os de rette personer til vores hvalpe. Vi sælger ingen hvalpe over telefonen og kræver en seriøs interesse i det at få en belgier i hjemmet og ikke mindst at man også er både villig og interesseret i at hjælpe til med til at fremme racens sundhed og mentalitet ved at sørge for de oplysninger fremover som vi forventer af vores hvalpekøbere.

Vi vil i tiden hos os forsøge at introducere hvalpene til et liv uden for hvalpekassen på en rolig og tryg måde. De vil møde andre mennesker både voksne og børn, prøve at blive ført i line, køre i bil og gå på opdagelse en og en.

Vi ser meget gerne at man har lyst og interesse i at arbejde lidt med hunden. En belgisk hyrdehund er en aktiv arbejdshund som har bedst af at få brugt sin energi på fornuftig træning. Vi har ikke krav om træning på konkurrenceplan men stabil træning er en god ting og hundene elsker det.

Hvalpene vil i den tid de opholder sig hos os få et anerkendt hvalpefoder fra Royal Canin for at sikre en optimal vækst de første uger. Efterfølgende vil vi anbefale at man enten fortsætter med Royal Canin eller langsomt skifter til et lignende anerkendt produkt. Hver hvalp får en sæk foder med til at starte på.

Hvad man får med når man køber hvalp hos os:

 • En frisk og dejlig hvalp med mod på nye udfordringer
 • En skriftlig købsaftale med en rigtig god garanti for sundhed og et EU hundepas. Se købsaftale nederst. 
 • Hvalpen vil være chipmærket og grundigt behandlet for indvoldsorm.
 • En stamtavle fra Dansk Kennel Klub hvor hvalpene bliver registreret når de er tre uger gammel
 • Et skema der er udfyldt med resultatet på hvalpetesten.
 • En mappe med relevante oplysninger om kuldet, fodervejledning og hvalpens pasning.
 • Bogen om Den Belgiske Hyrdehund. (Det røde hæfte som er udgivet af S.B.H.)
 • En sæk hvalpefoder.
 • Et halsbånd, en snor, legetøj og et tæppe.
 • En CD med billeder af hvalpene fra fødsel til de er 8 uger gamle

Ved købet forpligter man sig til følgende:

 • Som minimum at deltage i hvalpetræning med hunden.
 • At fodre hunden optimalt hele dens liv
 • At lade hundens hofter og albuer røntgenfotografere når den er mellem 18-24 måneder. Billederne skal sendes til DKK til officiel bedømmelse uanset status.
 • At lade hunden stille til en Mentalbeskrivelse (DKK) når den er mellem 12-24 måneder
 • At lade hunden øjenlyse mindst 1 gang, når den er mellem 2-5 år gammel.
 • At stille hunden til en officiel udstilling i S.B.H. eller D.K.K. når den er mellem 24-36 måneder gammel.

Vi prioritere sundheden og temperamentet meget højt og vil derfor følge vores hvalpe også i fremtiden i deres nye liv. Vi ønsker derfor en god kontakt til de hvalpekøbere der får vores hvalpe så vi kan sikre os at alt er i orden både fysisk (helbred) og psykisk (temperament). Vi ønsker ikke at fortsætte avl på hunde som ikke opfylder de krav vi vægter højt. Derfor er det meget vigtigt for os at kunne få så mange oplysninger om hvalpenes opvækst og liv som muligt. 

Prisen for en 8 ugers hvalp er XXXX- (heraf disponeres 1.000,- som tilbagebetales når alle helbredsundersøgelser og mentalbeskrivelse er udført). Når man skrives op til en hvalp indbetales en udbetaling på 2000,- (dette gøres først når der er født hvalpe).

Vi vil først og fremmest prioritere folk med interesse for et aktivt liv med hunden på træningspladsen og håber på at man interesseret vil følge hvalpene  i den tid de opholder sig i kennelen. Man er meget velkommen til at komme på besøg efter aftale og meget gerne første gang inden hvalpene er født. De første to til tre uger efter hvalpene er født modtager vi ikke besøg. I den tid skal Aura have den fornødne ro til selv at passe sine hvalpe da det er det mest naturlige og det bedste for at hun kan blive en god mor for sine hvalpe. Hvalpene har ingen gavn af kontakten med mennesker de første tre uger hvor de hverken kan se eller høre endnu. Fra hvalpene er 21 dage gamle vil der være åbent hus en gang om ugen, enten lørdag eller søndag, hvor man skal være meget velkomne. Vi vil sørge for at lægge billeder ud af hvalpene så snart de er født og skrive lidt om dem og opdatere billeder så tit det lader sig gøre.

Buying puppy from Kennel Belsique's.

We would like to tell you a little about the puppy first time here with us while they wait for the new life they must have with their new owners. We have a number of requirements that we want satisfied byers and any hope of understanding and seriousness from them.

We have only one Belgian Shepherd dog. Aura, a  Groenendael bicth at 4½ years old.  She makes all the peace and stability during her pregnancy as possible so she is not experiencing undue stress, either in pregnency orduring the weeks she must care for her puppies. She is through vaccinations and regularly treated for intestinal worms. She would return to treatment for worms before birth and the puppies will be treated three times before they depart from us. She is allowed to feed and care for her puppies in the house with us and she gets to watch them untill they have to travel from here.

When puppies are large enough for themself to walk round with the access to an enclosed courtyard. When the puppies are 7 weeks, a trained puppietester will come and do a thorough mentaltest kit on each puppy and completed a table on each puppy. There is no puppies are allowed to travel from kennels before the age of 8 weeks and each puppy will be carefully selected according to the test kit in a consultation, buy puppies and breeding between. The selection takes place once every puppy have been tested to get an overview of the puppy best suited to whom. Read any more about puppies tests somewhere else on the website. We look very much like that if you are interested in a puppy care to visit us before the puppies are born as we'd like looks us the right people for our puppies. We sell no puppies over the phone and requires a serious interest in obtaining a Belgian home and not least that it is both willing and interested in helping to contribute to promoting the breed health and mentality by providing the information in future as we expect our puppies buyers.

We will come with us to try to introduce the puppies to a life outside of the box the kit in a calm and safe manner. They will meet other people, both adults and children try to be conducted in line, their car and go on a discovery.

We look very much like to have pleasure and interest in working with the little dog. A Belgian shepherd dog is an active working dog who has the best view of its energy in a sound training. We have no requirement for training on a competitive level but stable training is a good thing and the dogs love it.

Puppies will for the time they are staying with us get a recognized puppies feed from Royal Canin to ensure optimal growth in the first weeks. Subsequently, we recommend that you either continue with Royal Canin, or slowly changing to a similar approved product. Each puppy will have a feed bag to start.


What you get with when you buy puppy from us:

 • A fresh and lovely puppy with courage to new challenges
 • A written purchase agreement with a very good guarantee for health and an EU dogpas
 • The puppy will be chip mark and thoroughly treated for worms
 • A pedigree from the Danish Kennel Club where the puppies will be registered when they are three weeks old
 • A table is filled with the outcome of the test kit
 • A folder with relevant information about the litter, diet guidance and whale's care.
 • The book on the Belgian shepherd dog. (The red book which is published by S.B.H.)
 • A bag puppies feed
 • A collar, a leash, some playthings and a blanket
 • A CD with lots of pictures of the puppies from birth to when they are 8 weeks old. 

When buying a dog at Kennel Belsique's you are obligating to:

 • As a minimum, to participate in puppies training  with the dog.
 • Feeding the dog optimally throughout its life
 • Let the dog's hips and elbows x-ray photograph when it is between 18-24 months. The pictures should be sent to the Kennel Klub for the official rating regardless of status.
 • Let the dog to go for a Mental Description  when it is between 12-24 months
 • Let the dog an official eye examination at least 1 time when it is between 2-5 years old.
 • Providing the dog with an official exhibition in a show when it is between 24-36 months old.

We give priority to health and temperament very high and will therefore keep our puppies in the future in their new lives. We would therefore like a good contact with the puppy buyers are our puppies so we can make sure that all is well both physically (health) and mental (temperament). We do not want to continue breeding the dogs do not meet the requirements we watchman high. It is therefore very important for us to get as much information on the puppy's upbringing and life as possible.

The price for a 8 week old puppy is 8.000,- Dkkr but in addition you pay a guarantee amount of 1.000 kr which is refunded when all the health examinations and the mentaldescription has been done (this is typically during the 2. year of living of the dog)

We will first and foremost priority to people with an interest in an active life with the dog at the training ground and hoping that interest will follow the puppies during the time they stay in kennels. You are very welcome to visit by appointment, and much like the first time before the puppies are born. The first three weeks after the puppies are born, we receive no visits. During the time Aura have the necessary calm themselves to care for her puppies because it is the most natural and the best that she can become a good mother for his puppies. Puppies have no benefit from contact with humans in the first three weeks where they can neither see or hear yet. From the puppies are 21 days old will be open house once a week, either Saturday or Sunday where you will be very welcome. We will make sure to put pictures of the puppies as soon as they were born and write a little about them and update pictures as often as is practicable.

Link til købsaftelen her: Købsaftale Link to the Purchase agreement here