Til minde om / In memoria

Belsique's Fanny, Tervueren
1995-2009 
Fanny var en fantastisk harmonisk og social hund der elskede alle dyr og mennesker. Hun var vellidt af alle og en rigtig god hundemor og familiehund. Desværre fik hun livmoderbetændelse da hun var 6 år og fik derfor fjernet sin livmoder. I de sidste par år fik hun nedsat hørelse og blev også lidt dement og gigtsvag. Vi besluttede derfor at få hende aflivet da hun var 14 år gammel for hun havde ikke et værdigt liv mere. Hun er savnet af hele familien.

Fanny was an amazingly harmonic and social dog who loved all animals and humans. She was loved by everybody and a really good mother dog and family dog. Unfortunately she got an uterus infection when she was 6 years old and thus had her uterus removed. Through the last couple of years her hearing reduced and she got a little demented and suffered from osteoarthritis. We decided then to put her to sleep at the age of 14 because her life was no longer worth living. She is greatly missed by the whole family.

Sejerø's Elanie of Indian Summer, Tervueren
2003-2009
Elanie var en helt fantastisk hund på mange måder og det var svært at se hendes fejl når man kendte hende. Hun var meget stærk både fysisk og psykisk men de sidste 2 år blev det meget vanskeligt at have hende sammen med vores andre hunde. Hun blev ekstrem aggressiv over for andre hunde og det var umuligt at have hende i flokken. Hendes position i flokken var truet af hendes nedsatte syn hun havde  pga. katarakt hvilket måske var en af årsagerne til hendes ændrede adfærd men det får vi aldrig at vide.  Elanie var en mentalt meget stærk hund og hun var en stabil og dejlig træningskammerat. Hun var en helt sjælden hund som jeg hurtigt knyttede mig meget til. Hun var "min" hund og jeg faldt for hende første gang jeg så hende som ganske lille. Det er meget sørgeligt at hun ikke kunne få lov til at blive gammel her hos os men vi kunne ikke byde hende at hun altid skulle være lukket væk fra familiens øvrige hunde. 

Elanie was an absolutely amazing dog in many ways and it was hard to notice her flaws when you knew her. She was very strong both mentally and physically but the last 2 years it became very troublesome to have her amongst our other dogs. She became extremely aggressive towards other dogs and it was impossible to have her in the pack. Her position in the pack was threatened by her reduced vision which she had because of cataract which may have been one of the reasons to her changed behaviour but we will never know. Elanie was a mentally very strong dog and she was a stable and lovely training buddy. She was a very rare dog that I quickly grew much attached to. She was “my” dog and I fell for her the very first time I saw her as a puppy. It’s very sad she didn’t get the chance to grow old with us but we just couldn’t give her a life constantly isolated from the other dogs in the family.

Palma de Lescaut (Petite), Groenendael
2005-2006
Palma eller Petite som vi kaldte hende var en utrolig glad og arbejdsvillig hund. Hun var sød og venlig over for både andre dyr og mennesker. Desværre havde hun svær hofteleds dysplasi i begge hofter så vi blev nødsaget til at aflive hende allerede da hun var 1½ år gammel. Når hun løb kunne man høre knoglerne skurre imod hinanden og hun ville helst ikke sidde ned. Det var virkelig en stor sorg at skulle sige farvel til endnu en hund der var syg og det medførte at vi måtte overveje om vi i det hele taget ville have Belgiere og opdræt mere. 

Palma or Petite as we called her was an unbelievably happy and work happy dog. She was sweet and friendly to both other animals and people. Unfortunately she had a bad case of HD in both hips so we where forced to put her to sleep when she was only 1½ years old. When she ran you could hear the bones rub against each other and she would rather not sit down. It really was a great sorrow to let go of yet another sick dog and the result was that we had to rethink whether or not we wanted to continue having Belgian Shepherds and breeding.

Arwen v. d. Schagerwaard, Tervueren
2004-
Arwen er en rigtig sød og venlig familiehund. Hun manglede tænder og det samme gjorde hendes kuldsøster så derfor valgte vi ikke at avle på hende. Da hun var og stadig er en meget nem og kærlig hund valgte vi derfor at lade en anden familie få glæde af hende og hun er nu beskytter og ven med en pensioneret dame hvor hun har det godt. 

Arwen is a really sweet and friendly family dog. She missed a few teeth and so did her sister from the same litter so we decided not to breed on her. Since she where and still is a very easy and loving dog we chose to let another family get the pleasure of her and she is now protector and friend with a retired lady where she is doing well.

Belsique's Noir Nala Noel of Xanthi, Groenendael
2000-
Nala nåede at få et kuld hvalpe hos os. Hun er desværre ud af den samme linje som de mange epilepsihunde som vi gennem tiden har produceret og derfor valgte vi at tage hende ud af avlen og finde et nyt hjem til hende. Nala selv har ikke epilepsi og hun har et dejligt mildt temperament og er nu en god familiehund.

Nala had one litter while living with us. Unfortunately she comes from the same line of dogs as the many dogs with epileptic diseases we have produced so we decided not to breed on her again and find her a new home. Nala herself does not have an epileptic disease and she’s got a nice gentle temperament and is now a great family dog.

Mahagonny's Sophisticated Lady, Tervueren
1998-2004
Fisti- var på mange måder en lidt spøjs hund. Hun var sød og venlig over for fremmede som hun kunne lide og almindeligvis også over for andre hunde men hun fandt sig ikke i noget over for de andre hunde. Vi fik 1 kuld hvalpe efter hende og derefter gik det hurtigt ned af bakke med hende. Vi undrede os meget da der kom folk og skulle se hvalpene for det var som om hun sorterede i hvad det var for folk. Enten elskede hun dem eller også ville hun slet ikke frem til dem. Det var meget mærkeligt og vi undersøgte om hun måske var blevet blind siden hun pludselig fik de mærkelige ideer. Det blev desværre værre og værre med hendes opførsel. Hun gjorde ikke nogen noget men når vi var på udebane med hende kunne vi ikke slippe hende for hun reagerede ikke når vi kaldte. På den måde fandt vi ud af at hun var totalt døv. Hun har sikkert hørt lidt da hun var hvalp og helt ung men hendes hørelse har uden al tvivl hurtigt blevet reduceret til næsten ingen ting. Vi valgte efter flere overvejelser at aflive hende for det var noget besværligt at hun aldrig kunne være fri og hun fik også lidt problemer med de andre hunde.

Fisti- where in many ways an odd dog. She was nice and friendly towards strangers she liked and usually towards other dogs as well, but she didn’t put up with anything from the other dogs. We had one litter on her and after that it went down hill with her fast. We where wondering a lot when people came to see the puppies because it was like she was sorting what kind of people they where. She either loved them or had no intentions of greeting them. It was very strange and we tried to check if she had gone blind since she suddenly got those weird ideas. Unfortunately her behaviour continued to get worse. She didn’t harm anyone but when we where out we couldn’t let her go because we couldn’t call her back. That way we realised she was completely deaf. She could probably hear a little as a puppy and young dog but her hearing has with out a doubt been reduced very fast to nearly nothing. We decided after thinking about it many times to have her put to sleep because it was quite troublesome to never have her running around freely and she some times had problems with the other dogs as well.

Belsique's Fiona of Xanthi, Groenendael
1995-2002
Fiona var en mentalt stærk hund og hun nåede at få 3 kuld hvalpe hos os. Hun var meget kærlig og nem at have i det daglige men hun havde en uheldig oplevelse da hun var 10 måneder som satte sine spor. Hun vogtede vores hjem så intenst at folk ikke umiddelbart kunne komme og gå uden vi var til stede uden at hun smagte lidt på dem når de gik gennem lågen. Fionas kuld ser ikke gode ud på statistikken over epilepsihunde for der er syge hvalpe i alle hendes kuld. Vi valgte derfor alt taget i betragtning at få hende aflivet.

Fiona was a mentally strong dog and she had 3 litters with us. She was very lovely and easy in the everyday life but she had an unlucky experience when she was 10 months old which left it’s marks. She guarded our home so intensely people couldn’t just come and go without us being around without her not having a taste of them as they went through the gate. Statistically speaking Fionas litters does not look good when it comes to epilepsy because all her litters have diseased puppies. Because of all that we chose to put her to sleep.

Belsique's Xanthi, Groenendael
1991-2003
Xanthi har været en af vores mest brugte tæver til avl. Hun var en stærk men også meget venlig og kærlig tæve som var en helt fantastisk hundemor. Hun ville nok gå i døden for sine hvalpe og skulle tvinges væk fra sine nyfødte hvalpe for selv at overleve. Hun mente nemlig selv at når man blev mor så lå man i kassen 24 timer i døgnet med dem til de skulle rejse hjemmefra. Hun vogtede over dem som en løve og ingen andre hunde skulle komme til kassen før hvalpene selv kunne hoppe ud af den. Når først hvalpene var ca. 3 uger gamle fik alle andre hunde lov til at hjælpe med til at passe dem. Hun var en rigtig ener når det handler om at være mor. Xanthi fik som ung livmoderbetændelse og vi frygtede derfor hun var steril. Det viste sig heldigvis ikke at være tilfældet og i hendes første kuld kom 10 hvalpe. Der var dog "kun" 9 der blev stambogsført for den første nat lagde hun sig på en af hanhundene og den var død da vi stod op. Xanthi er mor til mange gode hvalpe. Hun fik både Groenendael og Tervueren i alle kuld og vi beholdte selv 2 tæver (Fanny og Fiona) og en hanhund (Ganti) som alle var til stor fornøjelse. Da Xanthi var 12 år fik hun igen livmoderbetændelse og denne gang valgte vi en aflivning da vi syntes hun havde haft et godt liv hidtil. 

Xanthi is one of our most used females for breeding. She was a strong but also very friendly and loving female who where and amazing dog mother. She would probably risk her life for her puppies and had to be forced away from her newly born puppies to survive herself. She had the opinion that when you became a mother you stayed with them in the box 24/7 until they where old enough to move away from home. She guarded them like a lioness and no other dogs where allowed to come near the box before the puppies where able to get out of it by them selves. Only when the puppies where around 3 weeks old did she allow the other dogs to help take care of them. She was one of a kind when it came to be a mother. As young Xanthi got an uterus infection and so we feared she’d become sterile. Thankfully it turned out she wasn’t and in her first litter she got 10 puppies. “Only” 9 of those where registered though because on the first night she laid down on one of the males and it was dead when we woke up. Xanthi is mother to many great puppies. She had both Groenendael and Tervuren in all her litters and we kept 2 females (Fanny and Fiona) and a male (Ganti) whom all where a great pleasure. When Xanthi was 12 years old she got another uterus infection and this time we chose to put her to sleep as we thought she’d had a good life until now.

Belsique's Ganti of Xanthi. Groenendael
1996-2002
Ganti var en rigtig pestilens vil mange nok sige med et glimt i øjet. Han var noget af det mest påtrængende man kan forestille sig. Han var sød, blid, frimodig, opmærksom og elskede alt og alle i en sådan grad at det må betragtes som for meget. Han kunne ikke deltage i et slagsmål for på en eller anden måde fik han altid udglattet det i optakten. Han var bare for sød! Han knurrede ikke af andre hunde hverken hanner eller tæver og han var meget overstrømmende i sin hilsen på mennesker. Derfor var det en fornøjelse at bruge ham på mentalbeskriver kurser hvor folk skulle lære at håndtere hunde. Ganti håndterede mere dem som skulle lære det end omvendt. Han blev fat til 1 kuld hvalpe men desværre var han også ud af den ramte epilepsilinje så han har også afkom med epilepsi. Han fik selv som 6 epilepsi efter han havde lavet hvalpe. Han havde kun små absencer og nåede aldrig at få "grand mal" anfald men alligevel blev han en udstødt i hundeflokken og de andre hunde angreb ham når han stivnede af et anfald. Efter et groft anfald hvor han fik et stort blodøre valgte vi at aflive ham.

Ganti was a real nuisance I’m sure many would say with a smile. He was the most intrusive dog you could meet. He was sweet, gentle, free spirited, open minded, attentive and loved everything and everyone so much it had to be considered too much. He couldn’t participate in a fight because one way or another he always managed to stop it before it began. He was just too sweet! He didn’t growl at other dogs neither males or females and he where very exuberant in his greeting to people. That’s why it was such a pleasure to use him on mental test courses where people learned how to handle dogs. It was more Ganti handling the people who needed to learn than the other way around. He fathered one litter of puppies but unfortunately he too was out of the line with epileptic diseases so he has offspring with epileptic diseases too. At the age of 6 he got an epileptic disease after making puppies. He only had small absences (petit mal) and never came to have a tonic-clonic (grand mal) seizure but he still became an outcast in the pack and the other dogs attacked him when he froze from a seizure. After a serious seizure where he got a big bloody ear we decided to put him to sleep.

Hugin v.t.  Belgisch Schoon, Groenendael
1997-2000
Hugin var en hanhund som vi meget pludseligt fik tilbudt. Vi ville gerne have en hanhund vi kunne bruge til avl og havde allerede forsøgt med 2 hanhunde tidligere som ikke levede op til vores krav pga. sygdomme. Opdrætteren til Hugin døde pludseligt og der stod ægtefællen med et kuld hvalpe på 8 uger hvoraf de selv havde planlagt at beholde en hvalp selv. Dette kom en anden opdrætter for øre at der var hvalpe der ikke var solgt og derfor blev vi kontaktet. Meget hurtigt skulle vi tage stilling til om vi ville tage imod en af disse hvalpe. Vi var ikke længe om at bestemme os og derfor kørte vi til Holland for at hente Hugin som han kom til at hedde. Hugin var en sød hund men efterhånden som han voksede op kunne vi se at han ikke helt levede op til forventningerne. Han havde underbid med et par tænder så det var med nød og næppe vi fik godkendt ham på udstilling den ene gang han nåede at deltage. Hans temperament var også underligt. Den ene dag var han en frimodig hund der kunne klare alt i stiv pote og andre gange blev han bange så snart vi var uden for lågen. Disse dage var han bange for alt inklusive de folk vi mødte og dem som kom på besøg - også dem han kendte i forvejen og normalt ikke var bange for. Da han blev mentalbeskrevet klarede han alt omkring kontakt til fremmede og legen rigtigt godt men resten kunne han næsten ikke gennemfører. Han kunne ikke afreagere positivt og bar problemerne videre fra sted til sted. Til sidst var det næsten umuligt at lufte ham pga. hans stres og angst for hvad han mødte på sin vej og derfor fik vi ham aflivet efter kun 2½år. 

Hugin was a male we where offered quite sudden. We wanted a male we could use for breeding and had already tried with 2 other males that didn’t live to our expectations because of diseases. The breeder to Hugin died suddenly leaving the spouse with a litter of 8 week old puppies from which they’d planned to keep one for them selves. Another breeder heard about these unsold puppies and contacted us. We had to decide very quickly whether or not to take one of these puppies. We didn’t take long to decide and so we drove to Holland to get Hugin as he was named. Hugin was a sweet dog but as he grew older we could see that he didn’t live up to our expectations. He had an underhung jaw with a couple of teeth so we only just got him approved at the one show we entered him in. his temperament was funny too. One day he was a free spirited dog who handled everything well and other days he’d be scared the minute we where outside the gate. On such days he’d be scared of everything including the people we’d meet and those who came to visit – also those he already knew and normally wasn’t afraid of. When he was mental tested he handled everything concerning contact with strangers and the play really well but the rest he could barely handle. He couldn’t let off his steam positively and carried the problems from place to place. In the end it was almost impossible to walk him because of his stress and fear for what he would meet on his way and because of that we had him put to sleep after only 2½ year.

A-Te-Ell's Monsieur Kevin, Groenendael
1996 - 1997 
Kevin var en smuk og dejlig hund som vi havde store forventninger til. Han blev købt med avl for øje og vi var meget begejstrede for hans mor som i vores øjne var en fantastisk dejlig hund med et rigtigt godt temperament. Lige det vi ledte efter. Faderen kendte vi ikke men havde kun gode tilbagemeldinger om ham der hvor vi spurgte. Kevin var en af mange hvalpe idet der var 10 stk. i kuldet. Vi havde mulighed for frit at vælge imellem 6 hanhunde. Kevin var den vi faldt mest for og han viste sig også at blive en dejlig hund som var meget nem at træne og som passede godt i hundeflokken. Desværre havde han dårlige hofter og det gav sig udtryk i at han blev usikker når han blev udsat for en længere belastning af sine hofter. Første gang vi oplevede det var da han deltog på Europaudstillingen i Bella centeret. Ventetiden var utrolig lang og efter nogle timer syntes Kevin at det var nok og ville ikke rigtigt hilse på folk mere. Han lagde sig og ville hverken det ene eller det andet. Heldigvis kunne man ikke se noget på ham da han kom i ringen og han klarede sig også fint. En anden underlig ting var at han aldrig ville sidde. Han stod eller lå og han bed helst altid i noget. Der gik ikke lang tid før vi ingen tværpinde havde på vores spisestuestole. Han bed ellers ikke noget i stykker og kunne sagtens være alene hjemme men efter motion skulle han bide i noget når vi kom hjem. Han var også umulig at køre i bil med. Efter kun 10 meters kørsel tømte han tarmen og dette blev han ved med til sin dødsdag selv om han ikke havde problemer med at komme ind i bilen. Da først vi så røntgen billederne af hans hofter kunne vi forstå hvad det hele drejede sig om. Hans hofter var så dårlige så han måtte have store smerter. Han blev aflivet kort efter. Opdrætteren lavede ikke flere hvalpe på hans mor selv om det viste sig at de dårlige hofter efter mest sandsynlighed kom fra faderen eller også var det bare en af de uheldige resultater der af og til kan forekomme. Vi ville sikkert have takket ja tak til en ny hvalp efter samme mor men selvfølgelig ikke efter samme far. Da tæven ikke fik flere hvalpe fik vi i stedet en parring på Fiona med en af kennelens hanhunde.

Kevin was a beautiful and lovely dog to whom we had high expectations. He was bought with breeding in mind and we where very excited about his mother whom in our eyes where an amazing dog with a really good temperament. Just what we where looking for. The father we didn’t know but we had only good feedback on him the places we asked. Kevin was one out of many pups as there where 10 in the litter. We had the option of choosing freely between 6 males. Kevin where the one we liked the most and he turned out to be a lovely dog as well that where easy to train and fitted well into the pack. Unfortunately he had bad hips which he showed by becoming insecure when ever he put too much strain on his hips. The first time we noticed was when we entered him at the European show in Bella centeret. The waiting time was very long and after some hours Kevin had had enough and didn’t feel like saying hello to people anymore. He laid down and wasn’t interested in doing anything. Luckily you couldn’t see anything on him when he was in the ring and he did well too. Another odd thing was that he never wanted to sit. He was either standing or lying down and he preferred to chew in something. It didn’t take long before all of our chairs where chewed in. he didn’t usually chew up things and had no problems staying home alone but after exercising he always had to chew in something when we came home. He was impossible to have in the car as well. After just 10meters of driving he emptied his bowels and this he continued with to the day of his death even though he had no problems getting into the car. First when we saw the x-rays of his hips did we realise the reason for this strange behaviour. His hips where so bad he must have had major pains. He was put to sleep shortly after. The breeder didn’t have anymore puppies on his mother even though it turned out that the bad hips most likely came from the father or maybe it was just one of those unlucky results that sometimes occur. We would probably have said yes to another puppy of the same mother but obviously not from the same father. Since the female didn’t have anymore puppies we got a mating on Fiona with one of the kennels males instead.

Belsique's Dempsey, Groenendael 
1989-1996
Dempsey var helt klart Helles hund og han står stadig som den mest fantastiske hund vi har haft. Han var en livlig og glad hvalp men noget betænkelig over for fremmede de første par år. Han blev trænet i DCH og meget hurtigt viste han sig som er helt fantastisk arbejdskammerat. Han havde en kæmpe arbejdslyst og var fantastisk lærenem. Han skulle virkelig kun se tingene en gang for så at kunne selv og med minimal træning klarede han sig godt til de få prøver vi nåede at komme til. Han var en fantastisk aportør og hentede hvad som helst der blev kastet og kastede man ikke noget fandt han selv noget som han styrtede tilbage med for at man skulle lege med ham. Han blev brugt på opvisningsholdet fordi han var så god en aportør. Han skulle blandt andet hente en Tuborg i en kasse hvor alle andre flasker var HOF. Det var en stor succes for hans næse fejlede heller ikke noget. Han blev en ven til alle og elskede at puffe med næsen ind i maven på folk for at få dem til at kaste noget til ham. Desværre fik han prostatacancer og vi valgte derfor at aflive ham før det blev alt for slemt. 

Dempsey was definitely Helles dog and he still stands as the best dog we ever had. He was a lively and happy puppy but somewhat cautious to strangers the first couple of years. He was trained in DCH and quickly he proved to be an amazing work buddy. He had a huge love for work and was an amazingly fast learner. He really only had to watch things once to do it himself and with minimal training he did well at the few tests we managed to attend. He was amazing at fetch and fetched anything that was thrown and if you didn’t throw anything he’d just find something on his own he would return with for you to play with him. He was used on the performance team because he was so good at fetch. He, among other things, had to fetch a Tuborg(beer) in a box where every other bottle was HOF. It was a great success because there was nothing wrong with his nose either. He became a friend to everyone and he loved to nudge people in the stomach with his nose to make them throw things to him. Unfortunately he got prostate cancer so we chose to put him to sleep before it got worse.

Oud Sabbinge Lupo v. Krak, Groenendael
1990-
Lupo var den første hanhund vi købte til avl - troede vi. Han var 9 måneder så vi kunne jo se at han havde alle sine tænder og begge testikler og han så rimelig godt ud selv om han var lille og han var meget venlig og imødekommende. Lupo var nu alligevel en meget atypisk belgier. Han var yderst rolig og venlig og han var ikke særlig interesseret eller opmærksom som træningshund. Han fandt sig til gengæld i alt muligt og kunne gå med hvem som helst der ville tage sig af ham. Han var lille af størrelse og lignede mest en pelsrig tæve men sød det var han. Han udviklede en hudsygdom som gjorde at vi ikke ville beholde ham og derfor fik han efter et par år en ny familie som kunne tage sig af ham resten af hans liv.

Lupo was the first male we bought for breeding – or so we thought. He was 9 months old so we could see he had all his teeth and both testicles and he looked pretty good even though he was small and he was very friendly and easy to approach. Lupo where however not your typical Belgian. He was very calm and friendly and he wasn’t very interested or attentive as a working dog. He however did put up with everything and could walk with anybody who’d care for him. He was small in size and looked more like a female with rich fur but he sure was sweet. He developed a skin disease which made us choose not to keep him and so after a couple of years he got a new family who could take care of him the rest of his life.

El Zarroz Elfi, Groenendael
1991-1994
Elfi var er stor og stærk tæve som udviklede sig helt som vi forventede bort set lige fra hendes hofter. Hun var mentalt stærk og havde et meget frimodigt temperament. Vi fik hende røntgen fotograferet uden nogen som helst mistanke på at noget var galt og i forventningen om at hun nu skulle til at have et kuld hvalpe. Desværre viste det sig at hendes ene hofte var rigtig dårlig så derfor blev hendes liv ikke længere. Det var frygteligt for her stod man og troede at belgierne var sunde og raske og i hvert fald ikke havde HD og så var vores nye "avlshund"  ramt af denne frygtelige sygdom. 

Elfi was a big and strong female who turned out just as we expected except for her hips. She was mentally strong and had a very free spirited temperament. We had her x-rayed without any suspicions of anything being wrong and expecting to get a litter on her. Unfortunately one of her hips turned out to be in really bad condission so that’s why her life didn’t last longer. It was terrible because here we where thinking the Belgian Shepherds where healthy and well and certainly didn’t have HD and then our new “breeding female” was hit with this horrible disease.

Vesta, Groenendael  
1983 - 1996

Vesta eller Sheena som hun blev kaldt er vores mest brugte avlstæve og hun har leveret rigtigt mange gode hvalpe. Hun var en arbejdsivrig og mentalt stabil tæve som elskede alle mennesker og som var en god hund i flokken. Hun var meget opmærksom og var en drøm at træne med. Hun fik lige lovligt mange hvalpe men det var heller ikke alle vi selv planlagde :) Det er ikke sjældent at hundene selv klare det og tager fusen på opdrættere når man har begge køn og med børn i huset så kan det nemt gå galt. Derfor fik Sheena 2 kuld hvalpe med Dempsey som vi ikke havde regnet med, heldigvis blev det nogle dejlige hvalpe. Hun sørgede meget da hendes kuldsøster Bellona døde og til sidst fik hun livmoderbetændelse og blev behandlet medicinsk flere gange men til sidst blev vi nødt til at få hende aflivet. 

Vesta or Sheena as she was called is our most used female for breeding and she’s delivered a lot of great puppies. She loved to work and was a mentally steady female who loved all humans and where a great dog in the pack. She was very attentive and where a dream to train with. She had just a couple of puppies too many, but we didn’t plan all of them ourselves either :) It’s not uncommon for dogs to handle it themselves and make a fool of their owners when you have both genders and with kids in the house things can often go wrong. Therefore Sheena got 2 litters with Dempsey that we didn’t plan, thankfully the puppies turned out to be lovely. She grieved a lot when her sister from the same litter Bellona died and after a while she got an uterus infection and was treated several times but in the end we had to put her to sleep.

Bellona, Groenendael 
1983 - 1995
Bellona som vi kaldte for Mischa var vores første belgier. Hun var en rolig og stabil tæve som ikke gjorde det store hus ud af sig selv. Hun havde en helt speciel ro og havde et fantastisk overblik. Hun styrede de andre hunde og sine hvalpe med en sikkerhed og en ro som kun få kan. Mischa var Johnnys hund og hun arbejdede med ham i hjemmeværnet til stor fornøjelse for alle. Mischa blev mor til vores allerførste kuld hvalpe og hun leverede mange gode hvalpe i de 4 kuld hun nåede at få. Hun døde efter kort tids sygdom hvor hun sygnede hen i løbet af få uger. Hun blev aflivet og ikke undersøgt nærmere men alt tydede på hun fik kræft i underlivet eller maven.

Bellona whom we called Mischa was our first Belgian. She was a calm and steady female who didn’t make a big fuss about herself. She had a very special peace and had an amazing overlook. She controlled the other dogs and her puppies with a security and peace only few are able to. Mischa where Johnnys dog and she worked with him in the military to big pleasure for many. Mischa mothered our very first litter of puppies and she delivered many great puppies in the 4 litters she where able to get. She died after a short term illness which made her wither away within few weeks. She was put to sleep and not examined any further but everything points to her having cancer in either her uterus or stomach.