VORES HUNDE/OUR DOGS:

 

Groenendael:

Aura de Terra Luna

Belsique's Ziva-Nevada of Aura

 

Welsh Corgi Cardigan:

Vistruphus Betzy

 

KRAV TIL EN AVLSHUND HOS KENNEL BELSIQUE´S:

Alle tæver hos Belsique`s udvælges nøje ud fra deres temperament og til dels også deres udseende, allerede som hvalpe. De vurderes gennem hele opvæksten og kun hvis de opfylder vores krav til en avlshund, indsættes de i avlen. Vi stiller store krav når det gælder temperament, sundhed og udseende.

Mentalt : alle hundene bliver mentalbeskrevet. Tidligere blev de karaktertestet, men siden 1999 har DKK indført en ny forbedret testform. Alt efter hvordan denne test forløber bliver hundene godkendt eller kasseret  til avl. Mindstekravet er at de kan gennemføre testen, idet den hund som har så svært ved at handle hensigtsmæssigt eller har svært ved at afreagere på testen, og ikke kan gennemføre, sikkert også har svært ved at klare almindelige ting den udsættes for i hverdagen. Da vi ønsker at avle mentalt stabile hunde, som kan fungere fornuftigt i deres nye familier, vil vi kun avle på hunde der ikke har store udsving på testen, i forhold til det ønskede for racen. Vi acceptere ikke at en avlshund har svært ved at afreagere helt eller delvist hele testen igennem. De ting der testes for på DKK`s mentaltest, har alle et arveligt aspekt. For at hunden skal kunne bruges til diverse former for træning og trives med en børnefamilie er det vigtigt at hunden her et velfungerende nervesystem. Samtidig er det også vigtigt når en tæve skal passe og præge sine hvalpe, at hun kan "opføre" sig ordenligt når der kommer fremmede.
Derudover stræbes efter de behagelystne og arbejdsglade hunde som ikke giver de helt store problemer at træne med. Da vi helst ser at folk bruger vores hunde forsøger vi at lave arbejdsvillige hunde.

Sundhed : Vi avler ikke på hunde med svær HD eller AD og helst på linjer hvor der er så mange oplysninger som muligt. Dvs. hunde med max. en B- status på hofterne og 0 eller 1 på albuerne. Hundene bliver også øjenlyst og kun hunde som testes fri for arvelige sygdomme bliver brugt i avl.

Eksteriør : da vi forsøger at avle racetypiske hunde, forsøger vi at udvælge hunde som eksteriørmæssigt ligger fornuftigt. Det vil dog aldrig give kompensation for et lidt dårligt temperament. Avlshundene skal helst være af middel størrelse, elegante og kvadratiske. Hovedet og øre er en vigtig del når man ser en belgier så det prioriteres rimeligt højt. Benene skal være sunde og stærke og den skal have kraftfulde, jordvindende bevægelser. Hos Groenendaelen foretrækkes den helt sorte uden aftegn. Hos Tervueren foretrækkes den rødgule farve med en god sort maske. Ved avl på gule/beige Tervueren parres altid med rødgule hanner.

All breedingbitches at Belsique's are thoroughly chosen by their temperament and partly also their looks allready as a pups. They are valued through their whole period of growth and only if they fulfill our demands to a breeding dog, they are put into production. We male great demands when it comes to temperament, health and exterior.

Mentality: All the dogs are undergoing a mental test and description. Earlier they were characterrested but since 1999 DKK has introduced a new omproved testform. According to how this test proceeds the dogs will be approved to breeding. The minimum demands is that they can complete the test. Since a dog who has difficulties in conducting appropiatly or has difficulties in abreacting to the test and not being able to complete the test surely will also have difficulties to handle ordinary things it is put up to on ordinary days. As we wish to breed mentally stable dogs, who can function satisfactory with their new family, we are only breeding on dogs who do not have large fluctations to the test in proportion to what is expected for the race. The tings DKK's mentaltest are carrying out all have hereditary aspects. For the dog to be used to different forms for training and feel happy with a large family it is important that the dog has a well functioning nervous system. At the same time it is important, when a bitch shall look after and leave its mark on the pups, that it shall behave even when visitors are comming. Furthermore we aim to get dogs with a desire to pleace, and who do not give problems when training.

 Health: We only breed on Hipdisplasie-free dogs, it is dogs with maximum a HD B-status. Furthermore all danish dogs born after the year 1999 will be x-reyed for the elbow arthrosis and there will be bred only on dogs with a status AD 0 or AD 1.

Exterior: As we try to breed racetypical belgians, we try to select dogs who tends to be in the upper scale of the exterior looks. We shall, however, never give compensation for a lesser temperament. The breeding dogs should be of medium size, elegant and quadratic. The head and ear is an important part, when you look at a belgian, so it is having a high priority. The legs must be sound and strong and it must have powerful, earthwinning movements. By the Groenendael complete black without markings is preferred. By the Tervueren we prefere the red-yellow colour with a good black mask. When breeding on yellow-beige Tervueren mating will always be with red-yellow males.